Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

11 sierpnia 2017

Obwieszczenie ws. przebudowy i budowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej i kablowej w Gostyniu

RI.6733.24.2017                                                       

Gostyń, 10 sierpnia 2017 r.

 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073),

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 4 sierpnia 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji przebudowy i budowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej i kablowej nn 0,4 kV, na części terenu działek nr 558/1, 559/3, 559/5, 559/11, 559/13, 559/14, 559/7, 568/4, 570/4, 569/4, 569/6, 570/4, 570/3, 577/1, 578, 579, 580/1, 580/2, 581/2, 581/1, 582/1, 582/3, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590/2, 591/2, 591/1, 686, 687, 688/1, 688/2, 689, 690/6, 690/7, 690/3, 692, 693, 695/1, 696/1, 697/3, 698, 699/2, 700/1, 694/4, 694/3, 701, 702, 703, 705, 704, 706, 708/5, 708/2, 720, 593/3, 594/1, 595, 596, 598/1, 598/2, 623, 2573/2, 605, 615, 614, 616/1, 592, 568/3, 606, 590/1, 2604/1 i 2604/2, położonych w Gostyniu przy ul. Nad Kanią.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium co wynika z przepisów art. 10 Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Z wnioskiem oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej nr 256 pok. nr 5 w godzinach 7:30 – 15:30.

Zastępca Burmistrza

Grzegorz Skorupski

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__przebudowy_i_budowy_elektroenergetycznej_sieci_napowietrznej_i_kablowej_w_Gostyniu_38737.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl