Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

29 września 2017

Obwieszczenie ws. przebudowy i budowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej i kablowej w Gostyniu

RI.6733.22.2017                                                                                                                           

Gostyń, 22 września 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 22 września 2017 r. została wydana decyzja nr 28/2017 (sygn. akt RI.6733.22.2017) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji inwestycji polegającej na przebudowie i budowie elektroenergetycznej sieci napowietrznej i kablowej nN 0,4 kV, na terenie części działek o nr ewid. 2139/3, 2138/4, 2137/1, 2135/3, 2135/9, 2136/3, 2136/4, 2135/4, 2135/11, 2131/1, 2301/1, 3095/6, 3095/12, 3095/1, 3095/2, 3095/15, 1539, 1595/7, 1595/10, 1607 i 2129 położonych w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej i ul. Sądowej.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 od daty obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego  w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Burmistrz Gostynia

Jerzy Kulak

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__przebudowy_i_budowy_elektroenergetycznej_sieci_napowietrznej_i_kablowej_w_Gostyniu_38857.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl