Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

05 października 2017

Obwieszczenie ws. przebudowy i budowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej i kablowej w Gostyniu

RI.6733.24.2017

Gostyń, 2 października 2017 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073),

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 2 października 2017 r. została wydana decyzja Nr 31/2017 (sygn. akt RI.6733.24.2017) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i budowie elektroenergetycznej sieci napowietrznej i kablowej nn 0,4 kV na części działek o nr ewid. 558/1, 559/3, 559/5, 559/11, 559/13, 559/14, 559/7, 568/4, 570/4, 569/4, 569/6, 570/4, 570/3, 577/1, 578, 579, 580/1, 580/2, 581/2, 581/1, 582/1, 582/3, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590/2, 591/2, 591/1, 686, 687, 688/1, 688/2, 689, 690/6, 690/7, 690/3, 692, 693, 695/1, 696/1, 697/3, 698, 699/2, 700/1, 694/4, 694/3, 701, 702, 703, 705, 704, 706, 708/5, 708/2, 720, 593/3, 594/1, 595, 596, 598/1, 598/2, 623, 2573/2, 605, 615, 614, 616/1, 592, 568/3, 606, 590/1, 2604/1 i 2604/2 położonych w Gostyniu przy ul. Nad Kanią.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 od daty obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Gostynia

Jerzy Kulak

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__przebudowy_i_budowy_elektroenergetycznej_sieci_napowietrznej_i_kablowej_w_Gostyniu_38869.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl