Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

08 września 2014

Obwieszczenie ws. realizacji budowy stacji bazowej telefoni komórkowej PLUS GSM 900/1800/2100

RI.6733.22.2014                                                              Gostyń, 29 sierpnia 2014 r.
 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami),

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 29 sierpnia 2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM 900/1800/2100, na terenie działki nr 1668, położonej w Gostyniu przy ul. Starogostyńskiej.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium co wynika z przepisów art. 10 Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Z wnioskiem oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 pok. nr 5 w godzinach 7:30 – 15:30.                                                                                    Burmistrz Gostynia
                                                                                   Jerzy Kulak

 

https://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__realizacji_budowy_stacji_bazowej_telefoni_komorkowej_PLUS_GSM_90018002100.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl