Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

29 czerwca 2012

Obwieszczenie ws. zawieszenia postępowania ws. wydnia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla b

Gostyń, dnia 27.06.2012 r.

BURMISTRZ  GOSTYNIA
RI.6220.17.2011

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GOSTYNIA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia       3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania o wydanym postanowieniu z 26.06.2012r. znak: RI.6220.17.2011, którego treść podaję poniżej:           


POSTANOWIENIE

    Na podstawie art. 98 § 1 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu  wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Poznaniu z dnia 21.06.2012r.

postanawiam
zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie obwodnicy Gostynia i Piasków w ciągu drogi krajowej nr 12.
UZASADNIENIE
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań zwróciła się do Burmistrza Gostynia  z wnioskiem o zawieszenie postępowania w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  na  realizację przedsięwzięcia,  polegającego na budowie obwodnicy Gostynia i Piasków w ciągu drogi krajowej nr 12.
Planowana inwestycja, na podstawie  § 3 ust. 1  pkt. 60  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2010r., w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r.  nr 213, poz. 1397), została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
    Burmistrz Gostynia postanowieniem z dnia 31.01.2012r. nałożył na inwestora obowiązek sporządzenia raportu o  oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na budowie obwodnicy Gostynia i Piasków w ciągu drogi krajowej nr 12.
Po przedłożeniu raportu przez GDDKiA Oddział w Poznaniu, organ prowadzący postępowanie przekazał raport celem uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 30.04.2012r wezwał wnioskodawcę do złożenia szeregu wyjaśnień i uzupełnienia materiałów.
Ze względu na skalę i czasochłonność przygotowania tych dokumentów Inwestor w oparciu o art. 98 § 1 kpa wniósł  o zawieszenie postępowania  do czasu  przedłożenia uzupełnień.
-  2  -

 Mając powyższe na uwadze organ prowadzący postępowanie przychylił się do wniosku GDDKiA Oddziału w Poznaniu i postanowił zawiesić postępowanie w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  na  realizację przedsięwzięcia,  polegającego na budowie obwodnicy Gostynia i Piasków w ciągu drogi krajowej nr 12.

POUCZENIE
1. Jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.
2. Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, ul. Słowiańska 54, za pośrednictwem Burmistrza Gostynia, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.


Otrzymuje za dowodem doręczenia :

1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
    Oddział w Poznaniu
    ul. Siemiradzkiego 5a,  60-763 Poznań
2. Pozostałe strony postępowania zostały
    powiadomione w oparciu o art. 49 k.p.a.

Do wiadomości

1.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
3. a/a.

                                                                                                    Z u p.  Burmistrza 
                                                                                                    Donata Nawrocka 
                                                                                                    Inspektor ds. ochrony środowiska 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__zawieszenia_postepowania_ws__wydnia_decyzji_o_srodowiskowych_uwarunkowaniach_dla_b.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl