Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

06 grudnia 2017

Obwieszczenie ws. zmiany sposobu użytkowania obiektów magazynowych - Gostyń, ul. Wrocławska

BURMISTRZ GOSTYNIA

Gostyń 06.12. 2017 r.

PPOS.6220.6 2017

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), dalej ustawa ooś, Burmistrz Gostynia

podaje do publicznej wiadomości informację

o wydanej w dniu 05.12.2017 r., na wniosek Pana Macieja Kasztelana, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwa PRO-EKO Maciej Kasztelan, ul. Polna 4, 63-800 Gostyń, działającego w imieniu inwestora - Firmy Elite FOOD Sp. z o.o., ul. Chłapowskiego 5, 63-700 Krotoszyn, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, bez przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: zmianie sposobu użytkowania obiektów magazynowych na produkcyjno-magazynowe dla instalacji do przetwórstwa i pakowania produktów pochodzenia zwierzęcego na terenie istniejącego zakładu produkcyjnego, przy ul. Wrocławskiej 160 w miejscowości Gostyń – dz. nr ewid. 2494/4, 2495/1, 2499/3, obręb Gostyń.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu można się zapoznać zgodnie z zasadami zawartymi w DZIALE II ustawy ooś, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu, w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, ul. Wrocławska 256, pok. 4 w godzinach pracy Urzędu od 730 do 1530.

 

Z up. BURMISTRZA

mgr Donata Nawrocka

Inspektor ds. ochrony środowiska

 

Art. 38 ustawy ooś. Organ właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią.

Art. 85 ust. 3 ustawy ooś. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78.

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__zmiany_sposobu_uzytkowania_obiektow_magazynowych_-_Gostyn__ul__Wroclawska.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl