Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

26 września 2011

Obwieszczenie ws.budowy lini kablowej ul. Bojanowskiego, ul. Przy Dworcu

RI.6733.13.2011                                                                              Gostyń, 20 września  2011 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami),
zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 20 września 2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy linii kablowej nn 0,4 kV oraz przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania przychodni, na terenie działek  nr 883, 885/1, 886/5, 927/8, 928, 1681, 1682/3, 1683, 1685/2, 1684/4, położonych w Gostyniu przy ul. E. Bojanowskiego i Przy Dworcu.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium co wynika z przepisów art. 10 Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Z wnioskiem oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 pok. nr 5 w godzinach 7:30 – 15:30.

                                                                                     Z up. Burmistrza
                                                                                     Elżbieta Palka
                                                                                    Zastępca Burmistrza
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws_budowy_lini_kablowej_ul__Bojanowskiego__ul__Przy_Dworcu.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl