Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

19 lipca 2011

Ocena oddziaływania na środowisko projektu zmiany mpzp w Malewie

OGŁOSZENIE
O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTACJĄ ZWIĄZANĄ
Z PRZEPROWADZENIEM STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO TERENU POŁOŻONEGO W MALEWIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 5, art. 40, art. 46 pkt. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami), informuję o możliwości zapoznania się z prognozą oddziaływania na środowisko, dotyczącą projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Malewie (obręb geodezyjny Daleszyn, część działek oznaczonych nr: 191/8, 191/9, 191/10) oraz inną dokumentacją związaną z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu zmiany planu miejscowego, który został opracowany na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Gostyniu Nr XLII/591/10 z dnia 5 listopada 2010 r. Przedmiotowa dokumentacja zostanie wyłożona wraz z projektem zmiany planu miejscowego w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (pokój nr 5) od 1 sierpnia 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r. Uwagi w formie pisemnej lub ustnie do protokołu albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym można składać na adres um@gostyn.pl w terminie do 15 września 2011 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gostynia.


                                                                                       Burmistrz Gostynia: Jerzy Kulak

 

http://www.gostyn.pl/Ocena_oddzialywania_na_srodowisko_projektu_zmiany_mpzp_w_Malewie.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl