Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

26 lutego 2018

Ogł. o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej OOŚ projeku MPZP-Czachorowo, Sikorzyn, Gostyń

Ogłoszenie
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Czachorowie i Sikorzynie oraz w Gostyniu

Na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 29 i art. 46 pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) informuję o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Czachorowie i Sikorzynie oraz w Gostyniu. Projekt planu zostanie opracowany na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Gostyniu Nr XXXVI/448/18 z dnia 1 lutego 2018 r. Tereny objęte opracowaniem położone są w obrębie geodezyjnym Czachorowo i Sikorzyn, na zachód od drogi wojewódzkiej nr 434 oraz w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej w pobliżu Ronda Biznesu.

Zgodnie z art. 40 ww. ustawy wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać w terminie do 30 marca 2018 r. w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, 63-800 Gostyń lub ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (pokój nr 5) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: um@gostyn.pl.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (pokój nr 5). Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gostynia.

Burmistrz Gostynia

Jerzy Kulak

https://www.gostyn.pl/Ogl__o_przystapieniu_do_przeprowadzenia_strategicznej_OOS_projeku_MPZP-Czachorowo__Sikorzyn__Gostyn.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl