Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

12 lipca 2013

Ogłoszenie - sprzedaż drewna Stary Gostyń

BURMISTRZ GOSTYNIA
ogłasza 
V przetarg ofertowy nieograniczony
 
na sprzedaż ruchomości w postaci drewna w ilości  57,75 m3
 
Gatunek:
topola wielkowymiarowa sztuk 20 w klasach jakościowo – wymiarowej:
WD2 – 0,70 m3
WD3 – 57,05 m3 
Cena wywoławcza: 8 000,00 zł (osiem tysięcy złotych 00/100)
wadium wynosi: 1 000,00 zł
 
Wylicytowana cena sprzedaży drewna zostanie powiększona o podatek Vat
 
 
Przetarg – otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26 lipca 2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej nr 256 ( salka posiedzeń – piwnica).
Wadium, należy wpłacić do dnia 25 lipca 2013 r. na konto Sprzedającego: BZWBK o/Gostyń nr 72 1090 1258 0000 0000 2501 4456.
Przetarg zostanie przeprowadzony w formie przetargu ofertowego nieograniczonego. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, Rynek 2, 63-800 Gostyń (sekretariat) najpóźniej do 26 lipca 2013 r. do godz. 9.30  pisemnej oferty wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium. Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej:, nazwa i adres uczestnika oraz napis "Oferta sprzedaż drewna – topola w ilości 57,75 m3”.
Oferta powinna zawierać:
- imię, nazwisko i adres uczestnika albo nazwę firmy oraz jej siedzibę, 
- datę sporządzenia oferty,
- oświadczenie, że zgłaszający akceptuje aktualny stan ruchomości bez zastrzeżeń,
-  kserokopię dowodu wpłaty wadium, 
- oferta cenowa.  
 
Wadium wpłacone przez nabywcę zalicz się na poczet ceny sprzedaży.
Uczestnik, który wygrał przetarg jest zobowiązany wpłacić wylicytowaną cenę najpóźniej do 4 dni po przetargu tj. 30.07.2013 r. W przypadku nie dokonania wpłaty ceny sprzedaży w terminie wadium przepada, a Burmistrz Gostynia może zaoferować sprzedaż oferentowi, który wylicytował kolejną najwyższą cenę.
Dodatkowe informacje oraz zapoznanie się z przedmiotem przetargu można uzyskać i uzgodnić w Urzędzie Miejskim w Gostyniu - pokój nr 17, tel. 65 5752137.
 

http://www.gostyn.pl/Ogloszenie_-_sprzedaz_drewna_Stary_Gostyn.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl