Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

25 października 2013

Ogłoszenie - wszczęcie postępowania na realizację inwestycji drogowej

 Gostyń, dnia 25 października 2013 r.
ABG-AB. 6740.657.2013
 
OBWIESZCZENIE STAROSTY GOSTYŃSKIEGO
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
Na podstawie art. 11d, ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 687) zawiadamia się, że dnia 27 września 2013r.  zostało wszczęte na wniosek Gminy Gostyń postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na :
BUDOWIE UL.GÓRNEJ W GOSTYNIU WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ ORAZ USUNIĘCIEM KOLIZJI ENERGETYCZNEJ
Inwestycja realizowana będzie na terenie położonym  w jednostce  ewidencyjnej  
Gostyń - miasto, obrębie 0001 Gostyń  - na działkach o nr. ewid. : 
2127/3, 3211/4, 2107/7, 2107/9, 2107/11, 2108/1, 2109/1, 2110/1, 2111/1, 2112/1, 2113/1,  2114/1, 2115/1, 2116/1, 2117/1, 2118/1, 2119/1, 2122/2, 2546/3, 2546/1, 2558/3, 2557/2, 2175/38, 2182/10, 2197/3, 2202/1, 2203/1, 2204/3, 2205/3, 2208/5, 2209/4, 2437/10, 2439/6, 2440/36, 2440/2, 2441/1, 2441/3,
2175/41, 2182/11, 2184/2, 2190/3, 2191, 2196, 2197/4, 2202/2, 2203/2, 2208/6, 2111/2, 2112/5, 2112/3, 2113/2, 2113/5, 2114/4, 2114/3, 2115/2, 2116/2, 2117/3, 2118/2, 2119/2, 2121, 2560
Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267), przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, strony postępowania mają prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gostyniu, ul. Wrocławska 255a („pastorówka”, pokój nr 12), w terminie 21 dni licząc od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Informuje się ponadto, że z dniem w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  stanie się ostateczna, nieruchomości znajdujące się w  liniach rozgraniczających inwestycję staną się z mocy prawa własnością Gminy Gostyń. 
 
Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski
 

http://www.gostyn.pl/Ogloszenie_-_wszczecie_postepowania_na_realizacje_inwestycji_drogowej.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl