Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

18 lipca 2013

Ogłoszenie o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym oceny oddziaływania na środo

Burmistrz Gostynia Gostyń, 10 lipca 2013 r.
Rynek 2
63-800 Gostyń
 
 
 
OGŁOSZENIE 
O ZAPEWNIENIU MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA 
W RAMACH POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO SKUTKÓW REALIZACJI
ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY GOSTYŃ 
 
 
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 5, art. 40, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 ze zm.), zapewniam możliwość udziału społeczeństwa i informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją wymagającą udziału społeczeństwa, w szczególności z projektem zmiany studium i prognozą oddziaływania na środowisko. Tereny objęte projektem zmiany studium, opracowanym na podstawie Uchwały nr XIX/304/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29 czerwca 2012 r. położone są w: Goli, Malewie, Bogusławkach, Kunowie i Gostyniu. Ww. dokumentacja, związana z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, będzie wyłożona do wglądu od 29 lipca 2013 r. do 28 sierpnia 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (pokój nr 5) w godzinach urzędowania. Zgodnie z art. 29 cytowanej ustawy każdy ma prawo składania uwag do przedmiotowej dokumentacji, z podaniem imienia, nazwiska (nazwy) i adresu. Uwagi należy składać do Burmistrza Gostynia, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, w formie pisemnej lub ustnie do protokołu albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres um@gostyn.pl w nieprzekraczalnym terminie do 20 września 2013 r. 
 
 
z up. Burmistrza
Elżbieta Palka Zastępca Burmistrza

http://www.gostyn.pl/Ogloszenie_o_mozliwosci_udzialu_spoleczenstwa_w_postepowaniu_dotyczacym_oceny_oddzialywania_na_srodo.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl