Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

12 lipca 2013

Ogłoszenie o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko - Mpzp Czachorowo

 
Burmistrz Gostynia Gostyń, 5 lipca 2013 r. 
Rynek 2
63-800 Gostyń
 
Ogłoszenie 
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
położonego w Czachorowie
 
Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227, ze zm.), informuję o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Projekt planu zostanie opracowany na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Gostyniu nr XXVIII/434/13 z dnia 28 czerwca 2013 r. Teren objęty sporządzeniem planu miejscowego stanowi część obszaru tzw. Strefy gospodarczej Czachorowo.  
Zgodnie z art. 40 ww. ustawy wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (pokój nr 5), oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres um@gostyn.pl w terminie do 8 sierpnia 2013 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (pokój nr 5). Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gostynia.
 
 
Burmistrz Gostynia
Jerzy Kulak
 

http://www.gostyn.pl/Ogloszenie_o_przeprowadzeniu_oceny_oddzialywania_na_srodowisko_-_Mpzp_Czachorowo.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl