Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

11 lipca 2014

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Willa Szulca

BURMISTRZ GOSTYNIA
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż prawa własności do nieruchomości
zabudowanej oznaczonej jako działka nr 667/8 o powierzchni 0,2102 ha, położonej w Gostyniu przy skrzyżowaniu ulic: Poznańskiej i Cukrowniczej (willa Szulca), zapisanej w księdze wieczystej KW PO1Y/00036730/7


Cena wywoławcza: 450.000,00 zł
wadium: 90.000,00 zł

Wylicytowana cena sprzedaży nie zostanie powiększona o podatek VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
Nieruchomość jest zabudowana, ogrodzona, o ustalonych granicach i podłączona do: kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej oraz sieci energetycznej i gazowej. Na działce są usytuowane: budynek mieszkalno – usługowy (pow. użytkowa 508,92 m2, wybudowany z cegły, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, o dwuspadowym dachu, krytym papą), budynek tzw. łącznik (pow. użytkowa 122 m2 przeznaczony na cele biurowe o płaskim, jednospadowym dachu, krytym papą) oraz budynek sanitariatów (pow. użytkowa 16,70 m2, parterowy, niepodpiwniczony). Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym mpzp, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gruntu jako dalszy kierunek rozwoju wyznaczono: tereny działalności gospodarczej w tym produkcja, składy, usługi. Nieruchomość znajduje się w gminnej ewidencji zabytków. Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań. Nieruchomość jest obciążona służebnością gruntową przejazdu i przechodu pasem o szerokości 6 m, biegnącym równolegle do ul. Poznańskiej od bramy wjazdowej do willi Szulca w kierunku północnej granicy działki nr 667/8.
Komisja Przetargowa wzywa osoby zainteresowane do oględzin nieruchomości i przyjmuje, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
Przetarg odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2014 roku o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (salka narad – piwnica).
Wadium należy wpłacić do dnia 18 sierpnia 2014 roku na konto sprzedającego: BZWBK o/Gostyń nr 72 1090 1258 0000 0000 2501 4456 – w tytule przelewu należy napisać „wadium na willę”. Przed przystąpieniem do przetargu jego uczestnicy są zobowiązani okazać Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium oraz ważny dowód tożsamości w przypadku osób fizycznych lub ważny dowód osobisty wraz z dokumentem potwierdzającym zdolność do reprezentacji w przypadku osób prawnych. W przypadku spółek cywilnych – na przetargu winni być obecni wszyscy wspólnicy albo jeden wspólnik wraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez pozostałych wspólników.
Cena sprzedaży po odliczeniu wpłaconego wadium podlega zapłacie najpóźniej w terminie do dnia zawarcia aktu notarialnego. Wadium przepada, jeżeli nabywca uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca. Nieruchomość jest sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wznawianie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywców.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności do przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 16 maja 2014 roku i zakończył się negatywnie. Ogłoszenie o I przetargu ustnym na sprzedaż przedmiotowej działki opublikowano na stronie internetowej urzędu: www.gostyn.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gostyniu w budynku przy ul. Wrocławskiej 256. Zastrzega się możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnieniem przyczyny. Oględziny przedmiotu przetargu można uzgodnić oraz uzyskać dodatkowe informacje w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu, tel. 655720310.
Sprawę prowadzi: Joanna Czopik, inspektor ds. zbywania mienia gminy i opłat adiacenckich, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Wrocławska 256 (pokój nr 3), tel./e-mail: 65 5752116/ jczopik@um.gostyn.pl
 

https://www.gostyn.pl/Ogloszenie_o_przetargu_na_sprzedaz_nieruchomosci_-_Willa_Szulca.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl