Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

04 lutego 2011

Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miej

Ogłoszenie
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Gostyniu w rejonie ul. Powstańców Wielkopolskich (obecnie ul. Leszczyńska) i ul. Strzeleckiej

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 46 pkt 1, art. 50 i art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), informuję o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Gostyniu w rejonie ul. Powstańców Wielkopolskich (obecnie ul. Leszczyńska) i ul. Strzeleckiej. Projekt zmiany planu, dla terenu określonego na mapie, zostanie opracowany na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gostyniu nr IV/22/11 z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zgodnie z art. 40 ww. ustawy wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, ul. Wrocławska 256 (pokój nr 5) oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres um@gostyn.pl w terminie do 7 marca 2011 r. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, ul. Wrocławska 256 (pokój nr 5). Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gostynia.
 


                                                                                                     Z up. Burmistrza
                                                                                                     Elżbieta Palka
                                                                                                     Zastępca Burmistrza


http://www.gostyn.pl/Ogloszenie_o_przystapieniu_do_przeprowadzenia_oceny_oddzialywania_na_srodowisko_projektu_zmiany_miej.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl