Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

06 lipca 2012

Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej ocenny oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gostyń

 

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, w związku z art. 29 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gostyń. Projekt zmiany studium zostanie opracowany na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Gostyniu Nr XIX/304/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. Tereny objęte sporządzeniem zmiany studium położone są w: Goli, Malewie, Bogusławkach, Kunowie i Gostyniu. 
Zgodnie z art. 40 ww. ustawy wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim
w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (pokój nr 5), oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres um@gostyn.pl w terminie do 13 sierpnia 2012 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (pokój nr 5). Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gostynia.


                                                                           Burmistrz Gostynia: Jerzy Kulak

 

http://www.gostyn.pl/Ogloszenie_o_przystapieniu_do_przeprowadzenia_strategicznej_ocenny_oddzialywania_na_srodowisko.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl