Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

16 kwietnia 2012

Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projek

Burmistrz Gostynia                                                                  Gostyń, 12 kwietnia 2012 r.
Rynek 2
63-800 Gostyń

Ogłoszenie
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Gostyniu przy ul. Jana Pawła II

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), informuję o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Projekt planu zostanie opracowany na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gostyniu Nr XVI/259/12 z dnia 30 marca 2012 r. Teren objęty sporządzeniem planu miejscowego, określony na mapie, stanowi obszar położony w Gostyniu przy ul. Jana Pawła II, wraz z pasem drogowym, przylegający od strony północno-wschodniej do terenów kolejowych, a od strony zachodniej granicę planu stanowi rzeka Kania. 
Zgodnie z art. 40 ww. ustawy wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (pokój nr 5), oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres um@gostyn.pl w terminie do 15 maja 2012 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (pokój nr 5). Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gostynia.

                                                                                       Burmistrz Gostynia: Jerzy Kulak

  

https://www.gostyn.pl/Ogloszenie_o_przystapieniu_do_przeprowadzenia_strategicznej_oceny_oddzialywania_na_srodowisko_projek.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl