Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

21 listopada 2011

Ogłoszenie o strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko projektu mpzp rejonu ul. Powstańców Wl

OGŁOSZENIE
O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTACJĄ ZWIĄZANĄ Z PRZEPROWADZENIEM STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO  PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCEGO OBSZAR POŁOŻONY W GOSTYNIU W REJONIE UL. POWSTAŃCÓW WLKP. (OBECNIE UL. LESZCZYŃSKA) I UL. STRZELECKIEJ

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 5, art. 40, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami), informuję o możliwości zapoznania się z prognozą oddziaływania na środowisko, dotyczącą projektu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Gostyniu w rejonie ul. Powstańców Wlkp. (obecnie ul. Leszczyńska) i ul. Strzeleckiej (działki nr: 2021/1, 2021/3, 2021/7 i część działki nr 2021/10) oraz inną dokumentacją związaną z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu zmiany planu miejscowego, który został opracowany na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Gostyniu Nr IV/22/11 z dnia 28 stycznia 2011 r. Przedmiotowa dokumentacja zostanie wyłożona wraz z projektem planu miejscowego od 5 grudnia 2011 r. do 3 stycznia 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (pokój nr 5) w godzinach urzędowania. Uwagi w formie pisemnej lub ustnie do protokołu albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym można składać na adres um@gostyn.pl w terminie do 17 stycznia 2012 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gostynia.                                                                                        Burmistrz Gostynia: Jerzy Kulak
 


 

http://www.gostyn.pl/Ogloszenie_o_strategicznej_ocenie_oddzialywania_na_srodowisko_projektu_mpzp_rejonu_ul__Powstancow_Wl.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl