Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

30 października 2013

Ogłoszenie o uchwaleniu mpzp - Gostyń, ul. Jana Pawła II

Ogłoszenie Burmistrza Gostynia
o uchwaleniu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 
w Gostyniu przy ul. Jana Pawła II
 
Stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2013 r. poz.1235), informuję, że Rada Miejska w Gostyniu Uchwałą Nr XXIX/446/13 z dnia 30 sierpnia 2013 r. przyjęła Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Gostyniu przy ul. Jana Pawła II. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2013 r. poz. 5785 i wejdzie w życie 12 listopada 2013 r.
Z treścią dokumentu oraz uzasadnieniem i podsumowaniem sporządzonymi na podstawie art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ww. ustawy można zapoznać się na stronie internetowej: www.bip.gostyn.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Gostyniu (ul. Wrocławska 256, pokój nr 5).
 
Burmistrz Gostynia
Jerzy Kulak
 
 
Gostyń, 29 października 2013 r.
 

http://www.gostyn.pl/Ogloszenie_o_uchwaleniu_mpzp_-_Gostyn__ul__Jana_Pawla_II.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl