Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

13 czerwca 2012

Ogłoszenie o uchwaleniu mpzp - ul. Poznańska

Ogłoszenie
o uchwaleniu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Gostyniu w rejonie ul. Powstańców Wielkopolskich i ul. Strzeleckiej oraz Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Gostyniu przy ul. Poznańskiej, obręb geodezyjny Dusina


Stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) informuję,
że Rada Miejska w Gostyniu w dniu 30 marca 2012 r. przyjęła: 
1)    Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Gostyniu w rejonie ul. Powstańców Wielkopolskich i ul. Strzeleckiej (Uchwała Nr XVI/257/12),
2)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Gostyniu przy ulicy Poznańskiej, obręb geodezyjny Dusina (Uchwała Nr XVI/258/12).
Uchwały zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 czerwca 2012 r., poz. 2484 i 2485. Zmiana miejscowego planu wymieniona w pkt 1 wchodzi w życie 21 czerwca 2012 r., miejscowy plan wymieniony w pkt 2 wchodzi w życie
7 lipca 2012 r.
Z treścią dokumentów oraz uzasadnieniem i podsumowaniem sporządzonymi na podstawie art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ww. ustawy można zapoznać się na stronach internetowych: www.bip.gostyn.pl/RadaMiejska/Uchwały/XVII/257/2012_XVII/258/2012
oraz w Urzędzie Miejskim w Gostyniu (ul. Wrocławska 256, pokój nr 5).

 

                                                                                                                        Burmistrz Gostynia: Jerzy Kulak

 

http://www.gostyn.pl/Ogloszenie_o_uchwaleniu_mpzp_-_ul__Poznanska.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl