Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

27 października 2014

Ogłoszenie o uchwaleniu mpzp dla terenu ul. Kolejowej, os. Gawrony, ul. Helsztyńskiego

Ogłoszenie Burmistrza Gostynia


o uchwaleniu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego
w rejonie ul. Kolejowej i osiedla Gawrony oraz ul. Stanisława Helsztyńskiego
Stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2013 r. poz.1235, ze zm.), informuję, że Rada Miejska w Gostyniu Uchwałą Nr XL/582/14 z dnia 5 września 2014 r. przyjęła Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Gostyniu w rejonie ul. Kolejowej i osiedla Gawrony oraz ul. Stanisława Helsztyńskiego. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 października 2014 r. poz. 5306 i wejdzie w życie 30 października 2014 r.
Z treścią dokumentu oraz uzasadnieniem i podsumowaniem sporządzonymi na podstawie
art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ww. ustawy można zapoznać się na stronie internetowej: www.bip.gostyn.pl/RadaMiejska/Uchwały/XL/582/14 oraz w Urzędzie Miejskim w Gostyniu (ul. Wrocławska 256, pokój nr 5).


                                                  Burmistrz Gostynia: Jerzy Kulak
 

https://www.gostyn.pl/Ogloszenie_o_uchwaleniu_mpzp_dla_terenu_ul__Kolejowej__os__Gawrony__ul__Helsztynskiego.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl