Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

23 listopada 2017

Ogłoszenie - zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz mpzp

Ogłoszenie Burmistrza Gostynia

o uchwaleniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 Stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 1405) informuję, że Rada Miejska w Gostyniu:

- Uchwałą Nr XXXI/392/17 z dnia 28 sierpnia 2017 r. zatwierdziła zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gostyń,

- Uchwałą Nr XXXII/404/17 z dnia 25 września 2017 r. zatwierdziła Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla ujęć wody na terenie położonym w obrębie geodezyjnym Gola (Dz.Urz. Woj. Wielkopolskiego z 27 września 2017 r. poz. 6070),

- Uchwałą Nr XXXII/405/17 z dnia 25 września 2017 r. zatwierdziła Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Witoldowie (Dz.Urz. Woj. Wielkopolskiego z 27 września 2017 r. poz. 6071),

Z treścią ww. dokumentów oraz uzasadnieniem i podsumowaniem sporządzonymi na podstawie art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy można zapoznać się na stronie internetowej: http://biuletyn.gostyn.pl/ oraz w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej, w pokoju nr 5).

 

Zastępca Burmistrza

Grzegorz Skorupski

http://www.gostyn.pl/Ogloszenie_o_uchwaleniu_zmiany_studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego_oraz_.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl