Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

18 lipca 2013

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium

Burmistrz Gostynia   Gostyń, 10 lipca 2013 r.
Rynek 2
63-800 Gostyń
 
 
OGŁOSZENIE 
O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU
ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY GOSTYŃ
 
Na podstawie art. 11 pkt 10 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gostyń, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, od 29 lipca 2013 r. do 28 sierpnia 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (pokój nr 5) w godzinach urzędowania. Zmiana studium dotyczy terenów położonych w: Goli, Malewie, Bogusławkach, Kunowie i Gostyniu.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiana studium odbędzie się 21 sierpnia 2013 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, Rynek 2 (sala konferencyjna - I piętro).
Zgodnie z art. 11 pkt 11 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gostynia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 20 września 2013 r. 
 
 
z up. Burmistrza
Elżbieta Palka Zastępca Burmistrza
 
Załączniki:
1. zmiana studium - ustalenia generalne
2. zmiana studium - uwarunkowania i kierunki
3. zmiana studium - uwarunkowania miasto i gmina - rysunek
4. zmiana studium - kierunki miasto - rysunek
5. zmiana studium - kierunki gmina - rysunek

http://www.gostyn.pl/Ogloszenie_o_wylozeniu_do_publicznego_wgladu_projektu_zmiany_studium.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl