Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

21 października 2011

Ogłoszenie o wyłożeniu mpzp dla obszaru przy ul. Poznańskiej

OGŁOSZENIE
O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO W GOSTYNIU PRZY UL. POZNAŃSKIEJ, OBRĘB GEODEZYJNY DUSINA,
WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Gostyniu Nr XIX/185/08 z dnia 17 marca 2008 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Gostyniu przy ul. Poznańskiej, obręb geodezyjny Dusina, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, od 7 listopada 2011 r. do 6 grudnia 2011 r., w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (pokój nr 5) w godzinach urzędowania. Projekt ww. planu miejscowego obejmuje obszar przedstawiony na mapie, stanowiący  działki oznaczone w ewidencji gruntów w obrębie Dusina nr: 140/4, 140/5, 140/6, 140/7.


Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się 14 listopada 2011 r. o godz. 14.00, w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy
ul. Wrocławskiej 256 (sala w piwnicy).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gostynia, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 20 grudnia 2011 r.


                                                                             Burmistrz Gostynia: Jerzy Kulak
 

http://www.gostyn.pl/Ogloszenie_o_wylozeniu_mpzp_dla_obszaru_przy_ul__Poznanskiej.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl