Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

21 listopada 2011

Ogłoszenie o wyłożeniu mpzp dla rejonu ul. Powstańców Wlkp. i ul. Strzeleckiej

OGŁOSZENIE
O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCEGO OBSZAR POŁOŻONY W GOSTYNIU W REJONIE UL. POWSTAŃCÓW WLKP. (OBECNIE UL. LESZCZYŃSKA) I UL. STRZELECKIEJ,WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Gostyniu Nr IV/22/11 z dnia 28 stycznia 2011 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Gostyniu w rejonie ul. Powstańców Wlkp. (obecnie ul. Leszczyńska) i ul. Strzeleckiej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, od 5 grudnia 2011 r. do 3 stycznia 2012 r., w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (pokój nr 5)  w godzinach urzędowania. Projekt ww. zmiany planu miejscowego obejmuje obszar przedstawiony na mapie, stanowiący działki oznaczone w ewidencji gruntów nr: 2021/1, 2021/3, 2021/7, oraz część działki nr 2021/10.


Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego odbędzie się 19 grudnia 2011 r. o godz. 14.00, w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (sala w piwnicy).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gostynia, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 17 stycznia 2012 r.


                                                                                        Burmistrz Gostynia: Jerzy Kulak
 

http://www.gostyn.pl/Ogloszenie_o_wylozeniu_mpzp_dla_rejonu_ul__Powstancow_Wlkp__i_ul__Strzeleckiej.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl