Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

21 grudnia 2011

Ogłoszenie o wyłożeniu mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - Brzezie

OGŁOSZENIE
O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO W BRZEZIU,
WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO


Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Gostyniu Nr XXXII/419/09 z dnia 2 października 2009 r., zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Brzeziu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, od 2 stycznia 2012 r. do 31 stycznia 2012 r., w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (pokój nr 5) w godzinach urzędowania. Projekt ww. planu miejscowego obejmuje obszar przedstawiony na mapie.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się 16 stycznia 2012 r. o godz. 1600, w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, Rynek 2
(sala konferencyjna - I piętro).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gostynia, z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2012 r.


                                                                                  Burmistrz Gostynia
                                                                                  Jerzy Kulak
 

http://www.gostyn.pl/Ogloszenie_o_wylozeniu_mpzp_wraz_z_prognoza_oddzialywania_na_srodowisko_-_Brzezie_35768.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl