Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

26 czerwca 2014

Ogłoszenie o wyłożeniu projektu mpzp terenu położonego w Czachorowie wraz z prognozą oddziaływania n

 
OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W CZACHOROWIE WRAZ 
Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, ze zm.) oraz Uchwały nr XXVIII/434/13 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 czerwca 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Czachorowie, stanowiącego część obszaru tzw. Strefy gospodarczej Czachorowo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, od 21 lipca 2014 r. do 20 sierpnia 2014 r., w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (pokój nr 5) w godzinach urzędowania. Projekt ww. planu miejscowego obejmuje teren przedstawiony na mapie.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się 28 lipca 2014 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, Rynek 2 (sala konferencyjna - I piętro).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi, które należy składać do Burmistrza Gostynia na piśmie lub w postaci elektronicznej:
- opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu Ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub
- opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów Ustawy dnia z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub
- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 9 września 2014 r.
 
Burmistrz Gostynia: Jerzy Kulak
Gostyń, 24 czerwca 2014 r.
 

https://www.gostyn.pl/Ogloszenie_o_wylozeniu_projektu_mpzp_terenu_polozonego_w_Czachorowie_wraz_z_prognoza_oddzialywania_n.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl