Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

12 maja 2014

Ogłoszenie o wyłożeniu projektu mpzp w rejonie ul. Kolejowej i os. Gawrony

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W GOSTYNIU
W REJONIE UL. KOLEJOWEJ I OSIEDLA GAWRONY ORAZ UL. STANISŁAWA HELSZTYŃSKIEGO WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, ze zm.) oraz Uchwały Nr XXVII/410/13 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 10 maja 2013 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Gostyniu w rejonie ul. Kolejowej i osiedla Gawrony oraz ul. Stanisława Helsztyńskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, od 22 maja 2014 r. do 20 czerwca 2014 r., w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (pokój nr 5) w godzinach urzędowania. Projekt ww. planu miejscowego obejmuje teren przedstawiony na mapie.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się 2 czerwca 2014 r. o godz. 1530 w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, Rynek 2 (sala konferencyjna - I piętro).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi, które należy składać do Burmistrza Gostynia na piśmie lub w postaci elektronicznej:
- opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu Ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub- opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów Ustawy dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjneji adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 7 lipca 2014 r.        
                           

                                                                                                Burmistrz Gostynia: Jerzy Kulak


https://www.gostyn.pl/Ogloszenie_o_wylozeniu_projektu_mpzp_w_rejonie_ul__Kolejowej_i_os__Gawrony.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl