Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

10 stycznia 2014

Ogłoszenie o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w ramach postępowania dotyczącego strategi

OGŁOSZENIE
O ZAPEWNIENIU MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA
W RAMACH POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO SKUTKÓW REALIZACJI ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY GOSTYŃ

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 5, art. 40, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.), zapewniam możliwość ponownego udziału społeczeństwa i informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją wymagającą udziału społeczeństwa, w szczególności z projektem zmiany studium i prognozą oddziaływania na środowisko. Tereny objęte projektem zmiany studium, opracowanym na podstawie Uchwały Nr XIX/304/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29 czerwca 2012 r. położone są w: Goli, Malewie, Bogusławkach, Kunowie i Gostyniu. Ww. dokumentacja, związana z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, będzie wyłożona do wglądu od 20 stycznia 2014 r. do 17 lutego 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (pokój nr 5) w godzinach urzędowania. Zgodnie
z art. 29 cytowanej ustawy każdy ma prawo składania uwag do przedmiotowej dokumentacji, z podaniem imienia, nazwiska (nazwy) i adresu. Uwagi należy składać do Burmistrza Gostynia, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, w formie pisemnej lub ustnie do protokołu albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres um@gostyn.pl w nieprzekraczalnym terminie do 10 marca 2014 r.                                                       Burmistrz Gostynia: Jerzy Kulak
 

http://www.gostyn.pl/Ogloszenie_o_zapewnieniu_mozliwosci_udzialu_spoleczenstwa_w_ramach_postepowania_dotyczacego_strategi.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl