Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

24 lipca 2012

Ogłoszenie ws. uchwalenia mpzp dla Brzezia

Ogłoszenie Burmistrza Gostynia
o uchwaleniu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w Brzeziu


Stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), informuję, że Rada Miejska w Gostyniu Uchwałą Nr XVII/269/12 z dnia 27 kwietnia 2012 r. przyjęła Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Brzeziu. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 lipca 2012 r., poz. 3196 i wejdzie w życie 17 sierpnia 2012 r.
Z treścią dokumentu oraz uzasadnieniem i podsumowaniem sporządzonymi na podstawie art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ww. ustawy można zapoznać się na stronie internetowej: www.bip.gostyn.pl/RadaMiejska/Uchwały/XVII/269/12 oraz w Urzędzie Miejskim w Gostyniu (ul. Wrocławska 256, pokój nr 5).


                                                                                Zastępca Burmistrza: Elżbieta Palka

 

http://www.gostyn.pl/Ogloszenie_ws__uchwalenia_mpzp_dla_Brzezia.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl