Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

19 października 2011

Otwarty konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem bro

Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zmianami/ oraz uchwały Nr XI/147/11 Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w gminie Gostyń na lata 2011-2015”


Burmistrz Gostynia

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w 2011  roku
1. Przedmiot konkursu obejmuje:
a) zakup szczepionek czterowalentnych przeciwko wirusowi HPV, wpisanych do Rejestru Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
b) przeprowadzenie badania lekarskiego kwalifikującego do szczepienia przed każdą dawką szczepienia,
c) podanie szczepionki w postaci 3 iniekcji w ramię dziewczynki w przeciągu 7 lub 8    miesięcy w schemacie 0,1,6 miesięcy lub 0,2,6 miesięcy, 133 dziewczynkom urodzonym            w  1998 roku (faktyczna ilość osób może ulec niewielkiej zmianie z przyczyn niezależnych od zamawiającego),
d) zorganizowanie spotkania informacyjnego z rodzicami/prawnymi opiekunami dziewcząt w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego,
e) uzyskanie pisemnej zgody od rodzica/opiekuna prawnego dziecka na wykonanie cyklu szczepień obejmującego 3 dawki,
f) przyjmowanie zgłoszeń, informowanie o terminach szczepień i rejestrację pacjentek,
g) przeprowadzenie szczepień na terenie miasta Gostynia w gabinecie z odpowiednim zestawem przeciwwstrząsowym oraz zasobami zdolnymi do wykonania zadania,
h) wykonanie usługi szczepienia  w okresie od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2012 r.
2. Podmiotami zdolnymi do złożenia oferty są zakłady opieki zdrowotnej uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym konkursem oraz określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i posiadają warunki do realizacji zadania określone  w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia w zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 213, poz.1568).
3. Na świadczenie w/w usług zostanie zawarta umowa.
4. Konkurs ofert ogłoszony został na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gostyniu oraz na stronie internetowej urzędu www.gostyn.pl/ogłoszenia/
5. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na program zdrowotny – profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego” w Urzędzie Miejskim  w Gostyniu, Rynek 2 w terminie do 4 listopada 2011 roku do godz. 15.30. Termin ten dotyczy również ofert przesłanych pocztą.  Formularz stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. Wersję elektroniczną formularza można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Gostyniu – www.gostyn.pl/ogłoszenia/ oraz www.gostyn.pl/bip/  lub w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pok.12.                                                                       
6. Wraz z ofertą należy przedłożyć następujące dokumenty:
1) kopia aktualnego wypisu z rejestru,
2) kopia polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
3) inne informacje, które oferent chce przedstawić (np. rekomendacje, dotychczasowe osiągnięcia, dokumentacja prasowa dotycząca działalności itp.)
7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 listopada 2011 roku o godz. 9.00 w siedzibie zamawiającego a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 listopada 2011 roku.
8. Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu składania ofert.
9. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i podać tylko jedną cenę za cały zakres usługi.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: odwołania konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz innych zmian z uwagi na nieprzewidziane okoliczności.

Załączniki

Oferta na realizację programu
Regulamin pracy komisji konkursowej

 

 

http://www.gostyn.pl/Otwarty_konkurs_ofert_na_realizacje_programu_zdrowotnego_w_zakresie_profilaktyki_zakazen_wirusem_bro.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl