Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

03 września 2010

PRZETARG - NAJEM NA CZAS NIEOZNACZONY NIERUCHOMOŚCI POD GARAŻE NA UL. GÓRNEJ

BURMISTRZ GOSTYNIA
ogłasza 
I przetarg ustny nieograniczony 
 
na najem na czas nieoznaczony nieruchomości składającej się z 23 stanowisk pod garaże, każde o powierzchni 27 m2 z prawem do zabudowy garażem o rozmiarach 3 x 6 m (18 m2). Przedmiotowa nieruchomość jest położona w Gostyniu na ul. Górnej, oznaczona jako działka nr 2059/6, o powierzchni 0,1926 ha, zapisana w księdze wieczystej KW 34700. Teren przeznaczony do dzierżawy to powierzchnia 0,0621 ha. Nieruchomość jest niezabudowana, ma kształt odwróconej litery „L”, sąsiaduje z budynkami garażowymi w zabudowie szeregowej oraz terenem wyrobiska. Nieruchomość nie wykazuje żadnych obciążeń i zobowiązań.
Działka nr 2059/6 nie jest objęta obowiązującym mpzp, jednak warunki jej zagospodarowania zostały określone w Decyzji Nr 150/09 o warunkach zabudowy, w której jako rodzaj inwestycji określono: „zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, budowa garaży”. 
 
Garaże powinny być zbudowane w ciągu garaży (załącznik graficzny stanowi integralną część ogłoszenia), dostosowane do istniejącej zabudowy z zastosowaniem tradycyjnych materiałów ściennych i pokrywczych (płyty ogrodzeniowe, bramy metalowe podnoszone do góry). Projekt ich budowy musi być uzgodniony ze Starostwem Powiatowym w Gostyniu - pozwolenia na budowę uwzględniające warunki wskazane w decyzji o warunkach zabudowy (maksymalna ilość kondygnacji - 1, maksymalna wysokość obiektów – 2,5 m od poziomu terenu, dach płaski).
 
Miesięczny czynsz wywoławczy wynosi
1,90 zł/m2 (netto) + podatek od nieruchomości
 
Wzywa się zainteresowanych najmem do zapoznania się z nieruchomością poprzez dokonanie oględzin nieruchomości. Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
Przetarg odbędzie się w dniu 16 września 2010 roku o godz. 16.00 w świetlicy osiedlowej usytuowanej przy ul. Górnej 30 b w Gostyniu.
Wadium w wysokości 20 zł na każde stanowisko oddzielnie należy wpłacić do dnia 14 września 2010 roku, na konto: BZWBK o/Gostyń nr 72 1090 1258 0000 0000 2501 4456.  Dowód uiszczenia wadium należy okazać Komisji Przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.
 
Zastrzega się możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnieniem przyczyny.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gostyniu - pokój nr 2, tel. 65 5752116.

http://www.gostyn.pl/PRZETARG_-_NAJEM_NA_CZAS_NIEOZNACZONY_NIERUCHOMOSCI_POD_GARAZE_NA_UL__GORNEJ.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl