Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

13 stycznia 2010

PRZETARG - UL. GÓRNA

ZARZĄD POZNAŃSKIEGO TOWARZYSTWA
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.
OGŁASZA
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ Z ZASOBU POZNAŃSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.


działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) oraz w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108 ze zmianami) ogłasza I przetarg ustny nieograniczony:
na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gostyniu przy ul. Górnej oznaczonej jako działka nr 2098/3 o powierzchni 0,9456 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1Y/00033021/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gostyniu.
Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Na przedmiotową nieruchomość wydano w dniu 7 października 2009 roku decyzję o warunkach zabudowy nr 120/09 (RI. 73310-78/09) na pobudowanie budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Na dzień sprzedaży nieruchomości PTBS Sp. z o.o. uzyska w Banku Gospodarstwa Krajowego zgodę na wykreślenie hipoteki w wysokości 349.000,00 zł, wpisanej w dziale IV KW PO1Y/00033021/3.
Gminie Gostyń przysługuje wobec nieruchomości ustawowe prawo pierwokupu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 650 000,00 zł (netto)
wadium wynosi: 65 000,00 z
ł

Wzywa się zainteresowanych kupnem do zapoznania się z nieruchomością poprzez dokonanie oględzin nieruchomości. Przyjmuje się, że stający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
Przetarg odbędzie się 18 marca 2010 r. o godzinie 13.00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (salka narad – piwnica).
Wadium do 15 marca 2010 r. należy wpłacić na konto Sprzedającego:
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu ul. Św. Marcin 58/64, 61-807 Poznań, nr 42113010880002041700200001
Przez wniesienie wadium w terminie, rozumie się uznanie wymaganego wadium na rachunku bankowym nr 42113010880002041700200001 do 15 marca 2010 r.
Cena sprzedaży po odliczeniu wpłaconego wadium podlega zapłacie najpóźniej w terminie do dnia zawarcia aktu notarialnego. Wadium przepada, jeżeli nabywca uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Wylicytowana cena sprzedaży zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 22%.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.
Nieruchomość jest sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wznawianie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywców. Zastrzega się możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnieniem przyczyny.
Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Poznańskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 61-808 Poznań, ul. Św. Marcin 58/64, pok. nr 306, tel. 61 85 08 342, Pan Andrzej Konieczny.
 

Regulaminprzetargu możńa pobrac tutaj.

https://www.gostyn.pl/PRZETARG_-_UL__GORNA.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl