Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

24 stycznia 2011

PRZETARG - UL. WIŚNIOWA

BURMISTRZ GOSTYNIA
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3319 o powierzchni 0,0431 ha, położonej w Gostyniu przy ul. Wiśniowej, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1Y/00020936/6.

Cena wywoławcza: 36 001,00 (netto),
wadium 3 700,00 zł

Nieruchomość jest niezabudowana, o kształcie regularnego prostokąta z płaskim ukształtowaniem terenu z lekkim spadem ku ul. Nad Kanią. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej utwardzonej. Nieruchomość jest nieogrodzona, nieutwardzona, położona w terenie uzbrojonym w sieci: energetyczną, wodną, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazową. Dojazd do nieruchomości jest dogodny poprzez drogę utwardzoną. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkalna jednorodzinna. W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowej z usługami. Nieruchomość nie wykazuje żadnych obciążeń i zobowiązań.
Komisja Przetargowa wzywa osoby zainteresowane do oględzin nieruchomości i przyjmuje, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
Przetarg odbędzie się 28 lutego 2011 roku o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (salka narad – piwnica).
Wadium  należy wpłacić do 22 lutego 2011 roku na konto sprzedającego: BZWBK o/Gostyń nr 72 1090 1258 0000 0000 2501 4456. Dowód wadium należy okazać Komisji Przetargowej przed przystąpieniem do przetargu. Przez „wniesienie wadium w terminie” rozumie się wpłacenie wskazanej kwoty na rachunek bankowy Urzędu do 22 lutego 2011 r.
Cena sprzedaży po odliczeniu wpłaconego wadium podlega zapłacie najpóźniej w terminie do dnia zawarcia aktu notarialnego. Wadium przepada, jeżeli nabywca uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Wylicytowana cena sprzedaży zostanie powiększona o podatek VAT.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca. Nieruchomość jest sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wznawianie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywców. Zastrzega się możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnieniem przyczyny. Oględziny przedmiotu przetargu można uzgodnić oraz uzyskać dodatkowe informacje w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, ul. Wrocławska 256 - pokój nr 2, tel. 65 575 21 16.

Sprawę prowadzi: Joanna Czopik, inspektor ds. zbywania mienia gminy i opłat adiacenckich, Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa, ul. Wrocławska 256 (pokój nr 2), tel./e-mail: 65 5752116/ jczopik@um.gostyn.pl

http://www.gostyn.pl/PRZETARG_-_UL__WISNIOWA.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl