Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

29 lipca 2010

PRZETARG SIEMOWO

BURMISTRZ GOSTYNIA
ogłasza
II przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Siemowie, oznaczonej jako działka nr 478/1 część o powierzchni 894 m2 (RIV a), zapisanej w księdze wieczystej KW nr 25869.
Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ww. nieruchomość przeznaczona jest jako grunt orny.
Grunt należy użytkować jako ogródek działkowy. Nieruchomość nie wykazuje żadnych obciążeń.
dz. nr 478/1 część 894 m2, Czynsz wywoławczy wynosi 0,34 q żyta. Wadium: 10,00 zł
Wylicytowany czynsz zostanie powiększony o podatek od nieruchomości
Wadium, należy wpłacić do 13 sierpnia 2010 roku na konto Urzędu Miejskiego w Gostyniu: Bank Zachodni WBK S.A. O/Gostyń 72 1090 1258 0000 0000 2501 4456. Dowód wadium należy okazać Komisji Przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.
Przetarg odbędzie się 19 sierpnia 2010 roku o godzinie 9.00 w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ulicy Wrocławskiej 256 (salka posiedzeń).
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku uchylenia się odzawarcia umowy wadium przepada.
Zastrzega się możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnieniem przyczyny oraz prawo rozwiązania umowy dzierżawy, w każdym czasie, w przypadku, gdy nieruchomość stanie się niezbędna gminie dla realizacji ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego oraz w związku z koniecznością realizacji zadań własnych gminy.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256, pokój nr 2 (tel. 65 5752117).
 

http://www.gostyn.pl/PRZETARG_SIEMOWO_35588.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl