Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

26 maja 2010

PRZETARG UL. NAD KANIĄ

BURMISTRZ GOSTYNIA
ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Gostyniu na zapleczu ul. Nad Kanią, oznaczonej jako działka nr 707 część o powierzchni 425 m2 (RV), zapisanej w księdze wieczystej KW nr 6977.
Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ww. nieruchomość przeznaczona jest pod tereny zieleni, rekreacji i wypoczynku.
Grunt należy użytkować jako ogródek działkowy. Nieruchomość nie wykazuje żadnych obciążeń.

Czynsz wywoławczy wynosi 0,85 q żyta. Wadium: 10,00 zł
Wylicytowany czynsz zostanie powiększony o podatek od nieruchomości

Wadium, należy wpłacić do 7 czerwca 2010 roku na konto Urzędu Miejskiego w Gostyniu: Bank Zachodni WBK S.A. O/Gostyń 72 1090 1258 0000 0000 2501 4456. Dowód wadium należy okazać Komisji Przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.
Przetarg odbędzie się w 10 czerwca 2010 roku o godzinie 9.00 w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ulicy Wrocławskiej 256 (pokój nr 10).
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy wadium przepada.
Zastrzega się możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnieniem przyczyny oraz prawo rozwiązania umowy dzierżawy, w każdym czasie, w przypadku, gdy nieruchomość stanie się niezbędna gminie dla realizacji ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego oraz w związku z koniecznością realizacji zadań własnych gminy.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ulicy Wrocławskiej 256, pokój nr 2 (tel. 65 575 21 17).
 

https://www.gostyn.pl/PRZETARG_UL__NAD_KANIA.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl