Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

01 sierpnia 2013

Postępowanie administracyjne ws. wydania decyzji o środowiskowych warunkach na realizację przedsięwz

BURMISTRZ GOSTYNIA

Gostyń 31.07.2013r.
RI.6220.4.2013
 
INFORMACJA BURMISTRZA
 
Burmistrz Gostynia, działając na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko    (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 12 marca 2013r., na wniosek Pana Arkadiusza Gbiorczyka, prowadzącego gospodarstwo rolne w Czajkowie 8, 63-800 Gostyń zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia „Prowadzenie chowu i hodowli trzody chlewnej w istniejących i rozbudowywanym budynku o obsadzie (zdolności produkcyjnej) do 217,65 DJP, zlokalizowanych w miejscowości Czajkowo, gm. Gostyń, na terenie nieruchomości stanowiącej działki o nr ewid. 123/1 i 125 obręb Czajkowo”.
Zamierzenie to zgodnie z § 2 ust.1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213 poz. 1397), zostało zakwalifikowane jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu jest obligatoryjnie wymagane.
W związku z tym, że raport wymagał uzupełnienia, należy powtórzyć postępowanie z udziałem społeczeństwa w oparciu o raport w wersji ostatecznej.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Gostynia, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia – postanowieniem z dnia 24.07.2013r. sygn. WOO-I.4242.62.2013.IJ
 
            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy (uzupełnionym raportem), która jest dostępna w siedzibie Urzędu, ul. Wrocławska 256, pok. 4. Istnieje możliwość składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 01.08.2013r. do 21.08.2013r. w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, Wydziale Rozwoju i Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. 4 w godz. od 730 do 1530. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Gostynia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 
Z up. BURMISTRZA
mgr Donata Nawrocka
Inspektor ds. ochrony środowiska

http://www.gostyn.pl/Postepowanie_administracyjne_ws__wydania_decyzji_o_srodowiskowych_warunkach_na_realizacje_przedsiewz.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl