Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

11 lutego 2019

Przedsiębiorco, uzupełnij dane w bazie CEIDG

Do 30 kwietnia 2019 roku przedsiębiorcy, którzy posiadają w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wiele wpisów powinni uzupełnić wybrany wpis o wymagane dane ewidencyjne i informacyjne. Po tym terminie wpisy, które nie zawierają wymaganych danych zostaną wykreślone z bazy CEIDG.

Wpisowi do CEIDG podlegają następujące dane ewidencyjne:

 • imię i nazwisko przedsiębiorcy, numer PESEL, o ile taki posiada, oraz data urodzenia, o ile nie posiada numeru PESEL,
 • dodatkowe określenia, które przedsiębiorca włącza do firmy, o ile przedsiębiorca takich używa,
 • oznaczenie „w spadku'”, jeżeli został ustanowiony zarząd sukcesyjny,
 • numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy, o ile taki posiada, oraz informacje o jego unieważnieniu lub uchyleniu,
 • informacja o obywatelstwie przedsiębiorcy,
 • adres do doręczeń oraz - jeżeli przedsiębiorca takie miejsce posiada - adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej; dane dotyczące adresu są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe,
 • dane kontaktowe przedsiębiorcy, w szczególności adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej, numer telefonu, o ile dane te zostały zgłoszone przez przedsiębiorcę we wniosku o wpis do CEIDG,
 • przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności.

Wpisowi do CEIDG podlegają także następujące dane informacyjne:

 • data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON spółki cywilnej, o ile przedsiębiorca zawarł umowę takiej spółki,
 • data zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej,
 • data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, o ile została zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG,
 • informacja o wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG.

https://www.gostyn.pl/Przedsiebiorco__uzupelnij_dane_w_bazie_CEIDG.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl