Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

12 grudnia 2011

Przetarf na wynajem na okres 10 lat garażu

BURMISTRZ GOSTYNIA
ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony

na wynajem – na okres 10 lat – garażu o powierzchni 18,78 m2, usytuowanego na działce nr 1099/18 o powierzchni 0,0063 ha, położonej w Gostyniu na os. Gawrony, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 29568.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona pod tereny urządzeń komunikacji – garaże, parkingi. Nieruchomość nie wykazuje żadnych obciążeń.
Miesięczny czynsz wywoławczy wynosi 77,00 zł. Wadium: 18,00 zł
Wylicytowany czynsz zostanie powiększony o podatek VAT i podatek od nieruchomości .
Wadium, należy wpłacić do dnia 29 grudnia 2011 roku na konto Urzędu Miejskiego w Gostyniu: Bank Zachodni WBK S.A. O/Gostyń 72 1090 1258 0000 0000 2501 4456
Przetarg odbędzie się w dniu 4 stycznia 2012 roku o godzinie 13,00 w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ulicy Wrocławskiej 256 (salka posiedzeń - piwnica).
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy wadium przepada.
Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny oraz prawo rozwiązania umowy najmu, w każdym czasie, w przypadku, gdy nieruchomość stanie się niezbędna gminie dla realizacji ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego oraz w związku z koniecznością realizacji zadań publicznych gminy.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ulicy Wrocławskiej 256, pokój nr 3 (tel. 655752117).
 

https://www.gostyn.pl/Przetarf_na_wynajem_na_okres_10_lat_garazu.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl