Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

29 kwietnia 2013

Przetarg - Kosowo

BURMISTRZ GOSTYNIA
ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w Kosowie oznaczonej jako działka nr 531/1, część o powierzchni 1,0527 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1Y/00022477/4.
Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gostyń wskazano jako kierunek zagospodarowania grunty orne oraz drogi krajowe (ewentualne poszerzenie pasa drogowego). Nieruchomość należy użytkować rolniczo. Nieruchomość nie wykazuje żadnych obciążeń.

Przetarg dotyczy dzierżawy na czas nieoznaczony.
Roczny czynsz wywoławczy wynosi:
319,37 zł (co stanowi równowartość wartości 4,21q żyta)
Wadium: 100,00 zł

Wylicytowany czynsz zostanie powiększony o podatek rolny

Przetarg odbędzie się 10 maja 2013 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ulicy Wrocławskiej 256 (salka posiedzeń – piwnica).

Wadium należy wpłacić do dnia 8 maja 2013 r. na konto Bank Zachodni WBK o/Gostyń  nr 72 1090 1258 0000 0000 2501 4456
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy wadium przepada.
Zastrzega się możliwość odwołania ogłoszonego przetargu bez podania przyczyny oraz prawo rozwiązania umowy dzierżawy, w każdym czasie w przypadku, gdy nieruchomość stanie się gminie niezbędna w związku z koniecznością realizacji zadań publicznych gminy oraz w przypadku sprzedaży.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ulicy Wrocławskiej nr 256, pokój nr 3 (tel. 65 575 21 17, mail: dzbieralska@um.gostyn.pl). Sprawę prowadzi: Danuta Zbieralska, inspektor ds. nietrwałego rozdysponowania mienia.
 

https://www.gostyn.pl/Przetarg_-_Kosowo.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl