Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

06 kwietnia 2012

Przetarg - Osowo

BURMISTRZ GOSTYNIA
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 135/2 o powierzchni 1,4640 ha (RIVa-0,6959 ha, RIVb-0,2900 ha, RVI-0,2570 ha, PsVI-0,2211 ha), położonej w Osowie, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1Y/00022478/1
Cena wywoławcza: 48.000,00 zł
wadium: 9.000,00 zł,


Działka położona jest w obrębie wsi, poza strefą zabudowań. Teren znajduje się w kulturze rolnej, bez zanieczyszczeń, warunki gruntowe są dobre, poziom wody gruntowej jest niski, teren płaski. Nieruchomość przylega bezpośrednio do drogi śródpolnej. Kształt działki jest regularny, zbliżony do prostokąta, granice są ustalone. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym mpzp, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gruntu jako dalszy kierunek rozwoju wyznaczono: grunty orne. Działka jest przedmiotem umowy dzierżawy i wydanie gruntu nastąpi w dniu 1 09 2012 roku.
Komisja Przetargowa wzywa osoby zainteresowane do oględzin nieruchomości i przyjmuje, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
Przetarg odbędzie się w dniu 25 maja 2012 roku o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (salka narad – piwnica).
Wadium  należy wpłacić do dnia 21 maja 2012 roku na konto sprzedającego: BZWBK o/Gostyń nr 72 1090 1258 0000 0000 2501 4456 – tytuł przelewu „wadium na działkę 135/2”. Dowód wadium należy okazać Komisji Przetargowej przed przystąpieniem do przetargu. Przez „wniesienie wadium w terminie” rozumie się wpłacenie wskazanej kwoty na rachunek bankowy Urzędu do dnia 21 05 2012 r. Przed przystąpieniem do przetargu jego uczestnicy są zobowiązani okazać Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości w przypadku osób fizycznych lub dowód osobisty wraz z dokumentem potwierdzającym zdolność do reprezentacji w przypadku osób prawnych. W przypadku spółek cywilnych – na przetargu winni być obecni wszyscy wspólnicy albo jeden wspólnik wraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez pozostałych wspólników.
Cena sprzedaży po odliczeniu wpłaconego wadium podlega zapłacie najpóźniej w terminie do dnia zawarcia aktu notarialnego. Wadium przepada, jeżeli nabywca uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług do ceny nabycia przedmiotowego gruntu nie dolicza się podatku VAT.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca. Nieruchomość jest sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wznawianie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywców. Zastrzega się możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnieniem przyczyny. Oględziny przedmiotu przetargu można uzgodnić oraz uzyskać dodatkowe informacje w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, ul. Wrocławska 256 - pokój nr 3, tel. 65 575 21 16.
 

http://www.gostyn.pl/Przetarg_-_Osowo.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl