Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

11 kwietnia 2012

Przetarg - najem na 10 lat części nieruchomości przy ul. Mostowej 9

BURMISTRZ GOSTYNIA
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na najem na okres 10 lat

części nieruchomości zabudowanej budynkiem przedszkola, usytuowanej przy ul. Mostowej 9 w Gostyniu, posadowionej na działkach nr 895/2 o powierzchni 0,0149 ha, nr 894/1 o powierzchni 0,2150 ha, nr 907/7 o powierzchni 0,0164 ha które są zapisane w księdze wieczystej KW PO1Y/00036731/4 oraz na działce nr 891/6 o powierzchni 0,0166 ha zapisanej w księdze wieczystej KW PO1Y/00008455/0. Do wynajęcia przeznaczony jest lokal użytkowy o powierzchni 398,41 m2 przeznaczony na żłobek oraz teren zielony przeznaczony na plac zabaw o powierzchni 666 m2.

Czynsz wywoławczy:
1.000,00 zł za miesiąc (netto)

Przetarg odbędzie się 14 maja 2012 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (salka narad – piwnica).
Objęcie nieruchomości w najem będzie możliwe od dnia 1 sierpnia 2012 r.
I.    Podstawą wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 200,00 zł na konto: BZWBK o/Gostyń nr 72 1090 1258 0000 0000 2501 4456 w terminie do 8 maja 2012 r. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z akceptacją projektu umowy (który jest dostępny na stronie internetowej:  www.gostyn.pl w zakładce „Ogłoszenia”), stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz poniższych warunków:
1.    Wynajmujący nakłada na Najemcę obowiązek zmodernizowania lokal poprzez jego przebudowę celem dostosowania go do obowiązujących standardów.
2.    Najemca ma obowiązek przedłożyć Wynajmującemu do akceptacji koncepcję modernizacji wraz z kosztorysem szacunkowym, w zakresie, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 6 miesięcy od dnia 1 sierpnia 2012 r. Koncepcja musi spełniać wymogi techniczno – architektoniczne dla tego typu obiektów. Wynajmujący w terminie 30 dni od dnia złożenia ww. koncepcji ma prawo wnieść uwagi co do zaproponowanych rozwiązań i oczekiwać ich uwzględnienia przez Najemcę w terminie 30 dni od daty ich wniesienia lub zaakceptować koncepcję bez uwag.
3.    Jeśli Najemca nie przedstawi koncepcji, o której mowa w ust. 2, w wymaganym terminie, Wynajmujący może przedłużyć termin do jej przedstawienia do dnia 30 kwietnia 2013 r. W takim przypadku Najemca zobowiązany będzie do płacenia Wynajmującemu miesięcznego czynszu w podwójnej wysokości w stosunku do dotychczas płaconego co miesiąc czynszu począwszy od dnia 01.02.1013 r. 
4.    W przypadku nieprzedstawienia koncepcji w terminie wymienionym w ust. 3, Wynajmujący będzie miał prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia.
5.    Zakończenie modernizacji lokalu, opartej na zaakceptowanej przez Wynajmującego koncepcji, winno nastąpić w ciągu 2 lat od dnia zaakceptowania koncepcji przez Wynajmującego. Nie zakończenie modernizacji w wyznaczonym terminie będzie skutkować nałożeniem kary finansowej na Najemcę w wysokości trzykrotnego miesięcznego czynszu za wynajęcie przedmiotowej nieruchomości. W takim przypadku Wydzierżawiający będzie miał także prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia.
6.    Nakłady powstałe w wyniku modernizacji lokalu podlegają rozliczeniu w czynszu po zakończeniu modernizacji. Odliczenie w czynszu nastąpi w kolejnych miesiącach po wykonaniu prac, w wysokości nie większej niż 85% miesięcznego czynszu. Nakłady poczynione przez Najemcę staną się własnością Wynajmującego z chwilą ich wykonania.
7.    Przed przystąpieniem do przetargu jego uczestnicy są zobowiązani okazać Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości w przypadku osób fizycznych lub dowód osobisty wraz z dokumentem potwierdzającym zdolność do reprezentacji w przypadku osób prawnych.
8.    Jeżeli osoba ustalona jako Dzierżawca nie przystąpi do zawarcia umowy dzierżawy, wówczas wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
9.    Wylicytowany czynsz zostanie powiększony o podatek VAT. Czynsz będzie waloryzowany na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym waloryzację, ogłaszanym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na początku danego roku.
10.    Najemca będzie płacił podatek od nieruchomości.
II.    Nieruchomość jest w użyczeniu Przedszkola Miejskiego nr 5 im. Kubusia Puchatka w Gostyniu, nie wykazuje żadnych obciążeń i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań. W przypadku przekazania nieruchomości w trwały zarząd jednostce organizacyjnej Gminy Gostyń – Przedszkolu Miejskiemu nr 5 im. Kubusia Puchatka w Gostyniu, Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany wynajmującego w formie aneksu.
III.    Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnej przyczyny.
IV.    Oględziny przedmiotu dzierżawy można dokonywać po uzgodnieniu z przedstawicielem Wynajmującego - tel. 65 575 21 17.
V.    Projekt umowy najmu oraz szczegółowe informacje dostępne są w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, tel. 65 575 21 17 oraz na stronie internetowej urzędu www.gostyn.pl w zakładce „Ogłoszenia”. Projekt umowy po zmianach można pobrać TUTAJ.

Sprawę prowadzi: Danuta Zbieralska, inspektor ds. nietrwałego rozdysponowania mienia, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Wrocławska 256 (pokój nr 3), tel./e-mail: 65 5752116/ dzbieralska@um.gostyn.pl


  plan pomieszczeń można pobrać tutaj.

http://www.gostyn.pl/Przetarg_-_najem_na_10_lat_czesci_nieruchomosci_przy_ul__Mostowej_9.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl