Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

27 kwietnia 2012

Przetarg - ogródek wiedeński ul. Towarowa

BURMISTRZ GOSTYNIA
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na wynajem nieruchomości pod
OGRÓDEK WIEDEŃSKI


Wynajem planuje się na okres wiosenno - letni 2012 r. (od dnia podpisania umowy do 30.09.2012 r.). Nieruchomość przeznaczona do najmu - dz. nr 885/1 o powierzchni 71,20 m2, położona w Gostyniu przy ul. Towarowej, zapisana w księdze wieczystej KW nr PO1Y/00036731/4.
Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gostyń teren przeznaczony jest pod tereny działalności gospodarczej w tym produkcji, zakładów i usług. Nieruchomość nie wykazuje żadnych obciążeń.
Miesięczny czynsz wywoławczy wynosi 6,05 zł za 1 m2 (netto)
Wadium: 85,00 zł

Wylicytowany czynsz zostanie powiększony o podatek VAT i podatek od nieruchomości.
Wadium, należy wpłacić do dnia 8 maja 2012 r. na konto Urzędu Miejskiego w Gostyniu: Bank Zachodni WBK S.A. O/Gostyń 72 1090 1258 0000 0000 2501 4456
 Przetarg odbędzie się dnia 14 maja 2012 r. o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (salka narad – piwnica).
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy wadium przepada.
Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny oraz prawo rozwiązania umowy najmu, w każdym czasie, w przypadku, gdy nieruchomość stanie się niezbędna gminie dla realizacji ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego oraz w związku z koniecznością realizacji zadań publicznych gminy.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ulicy Wrocławskiej 256, pokój nr 3 (tel. 655752117).
 

http://www.gostyn.pl/Przetarg_-_ogrodek_wiedenski_ul__Towarowa.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl