Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

31 marca 2014

Przetarg - punkt handlowy małej gastronomii na Rynku

BURMISTRZ GOSTYNIA
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem terenu w obrębie Rynku w Gostyniu pod lokalizację w okresie wiosenno - letnim 2014 r. punktu handlowego małej gastronomii

I.    Przedmiot najmu
1.    Przedmiotem najmu jest część dz. nr 1330 o powierzchni 8,00 m2 z ustawionym stoiskiem handlowym, położona w Gostyniu, Rynek, narożnik północno - zachodni, zapisana w księdze wieczystej KW nr PO1Y/00036739/0 z przeznaczeniem pod punkt handlowy małej gastronomii.
2.    Stawka wywoławcza czynszu wynosi 450,00 zł/miesiąc (netto).
3.    Minimalna wysokość postąpienia w licytacji wynosi 22,50 zł.
4.    Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT.
II.    Czas i miejsce przetargu
Przetarg odbędzie się w dniu 11.04.2014 r. o godzinie 1200 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (salka narad – piwnica).
III.    Wadium
1.    Wysokość wadium wynosi 553,50 zł. 
2.    Wadium, należy wpłacić do dnia 09.04.2014 r. na konto Urzędu Miejskiego w Gostyniu: Bank Zachodni WBK S.A. O/Gostyń 72 1090 1258 0000 0000 2501 4456 z dopiskiem „wadium – punkt handlowy; Rynek, Gostyń”
IV.    Okres najmu
1.    Umowa najmu obowiązywać będzie od 1 maja 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r.
2.    Termin zakończenia umowy, za zgodą Gminy Gostyń, może ulec zmianie –wydłużeniu do dnia 30 września 2014 r.
3.    Umowa najmu zawierać będzie klauzulę o zamknięciu działalności w czasie trwania na Rynku uroczystości kościelnych związanych ze świętem Bożego Ciała.
V.    Informacje ogólne dotyczące przetargu
1.    Wadium osoby wygrywającej przetarg nie podlega zwrotowi, ponieważ jest zaliczane na poczet ustalonego w przetargu czynszu.
2.    Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych po zakończeniu przetargu na rachunki wskazane przez uczestników przetargu.
3.    W przypadku odstąpienia uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy, wpłacone przez tę osobę wadium nie podlega zwrotowi, a nieruchomość może być oddana w najem kolejnemu licytantowi (za jego zgodą) za maksymalną stawkę osiągniętą w przetargu lub jest ponownie wystawiana na przetarg.
4.    Oprócz czynszu najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat za zużytą energię elektryczną na podstawie wskazań podlicznika zamontowanego przez najemcę na jego koszt.
5.    Szczegółowe usytuowanie na płycie Rynku punktu handlowego małej gastronomii przedstawia załącznik graficzny z którym można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ulicy Wrocławskiej nr 256, pokój nr 3, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gostyniu w zakładce ogłoszenia.
VI.    Istotne postanowienia jakie zostaną zawarte w umowie najmu:
1.    Wynajmowana nieruchomość może być wykorzystywana wyłącznie na cele związane z prowadzeniem małej gastronomii. W obiekcie dopuszcza się prowadzenie sprzedaży wyrobów spożywczych: napojów chłodzących, lodów, słodyczy itp. a także prowadze-nie małej gastronomii. W obiekcie nie dopuszcza się sprzedaży napojów alkoholowych.
2.    Nie zezwala się na lokalizowanie na obiekcie jakichkolwiek nośników reklam.
3.    Nie zezwala się na ustawianie w otoczeniu obiektu stoliczków i krzesełek.
4.    Bezpośrednio przy obiekcie należy zlokalizować estetyczny kosz na śmieci.
5.    Wybrany oferent zobowiązany będzie do:
a)    utrzymania w obiekcie oraz wokół niego należytej czystości,
b)    posiadania wszystkich, wymaganych odrębnymi przepisami zezwoleń.
VII.    Postanowienia końcowe
1.    Uczestnicy przetargu powinni zgłosić się na przetarg z dowodem tożsamości, dowodem wpłaty wadium oraz pisemnymi oświadczeniami i dokumentami o których mowa w  punkcie IV pkt. 2 „Regulaminu przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących zasób Gminy Gostyń.”
2.    Z „Regulaminem przetargów (…)” oraz szczegółowymi zapisami przyszłej umowy można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gostyniu w zakładce ogłoszenia lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ulicy Wrocławskiej nr 256, pokój nr 3 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
3.    Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:
Justyna Sarbinowska, tel. 65 575 21 20, jsarbinowska@um.gostyn.pl
Danuta Zbieralska, tel. 65 572 21 17, dzbieralska@um.gostyn.plhttp://www.gostyn.pl/Przetarg_-_punkt_handlowy_malej_gastronomii_na_Rynku.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl