Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

08 sierpnia 2013

Przetarg - rozjazdy, szyny, podkłady

  BURMISTRZ GOSTYNIA

ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony
 
na sprzedaż prawa własności do ruchomości:
1. rozjazdy kolejowe nr 402 i nr 403 – rozjazd zwyczajny pojedynczy S-42 skos 1:9, R=190 o długości 17 mb,
2. szyny łączące – tor o szerokości 151 mm i długości 30 mb, szyna typu S „8”,
3. podkłady kolejowe – łącznie 114 szt. – 9,134 m3.
 
Cena wywoławcza: 26.600,00
 
wadium: 5.000,00 zł
 
Wylicytowana cena sprzedaży zostanie powiększona o podatek VAT
 
Przetarg odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2013 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej nr 256 (salka posiedzeń – piwnica).
Wadium należy wpłacić do dnia 20 sierpnia 2013 rokuna konto sprzedającego: BZWBK o/Gostyń nr 72 1090 1258 0000 0000 2501 4456 – w tytule przelewu należy napisać wadium na tory”. Przed przystąpieniem do przetargu jego uczestnicy są zobowiązani okazać Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium oraz ważny dowód tożsamości w przypadku osób fizycznych lub ważny dowód osobisty wraz z dokumentem potwierdzającym zdolność do reprezentacji w przypadku osób prawnych. W przypadku spółek cywilnych – na przetargu winni być obecni wszyscy wspólnicy albo jeden wspólnik wraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez pozostałych wspólników.
Przetarg zostanie przeprowadzony w formie ustnej licytacji ceny. Jedno postąpienie wynosi min. 300,00 zł.
Uczestnikowi, który wygrał przetarg, wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Uczestnik który wygrał przetarg jest zobowiązany wpłacić wylicytowaną cenę najpóźniej do dnia następnego po przetargu. W przypadku nie dokonania wpłaty ceny sprzedaży w terminie wadium przepada, a Burmistrz Gostynia może zaoferować sprzedaż oferentowi, który wylicytował kolejna najwyższa cenę.
Dodatkowe informacje oraz zapoznanie się z przedmiotem przetargu można uzyskać i uzgodnić w Urzędzie Miejskim w Gostyniu - pokój nr 10, tel. (65) 575 20 21

http://www.gostyn.pl/Przetarg_-_rozjazdy__szyny__podklady.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl