Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

12 sierpnia 2011

Przetarg na dzierżawę na okres 20 lat - ul. Sportowa 1

BURMISTRZ GOSTYNIA
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę na okres 20 lat

nieruchomości zabudowanej budynkiem hotelowo - restauracyjnym, usytuowanym przy ul. Sportowej 1 w Gostyniu, posadowionym na działkach nr 8/2 o powierzchni 0,2105 ha, nr 8/3 o powierzchni 0,0625 ha, które są zapisane w księdze wieczystej KW PO1Y/00010695/1. Budynek o powierzchni użytkowej 1 456,95 m2 składa się z: części restauracyjnej o powierzchni 561,41 m2 oraz części hotelowej wraz z zapleczem o powierzchni 895,54 m2.

Czynsz wywoławczy:
13.452,00 zł  za  miesiąc  (netto)

Przetarg odbędzie się 6 września 2011 roku o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (salka narad – piwnica).
I. Podstawą wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 30.000,00 zł na konto: BZWBK o/Gostyń nr 72 1090 1258 0000 0000 2501 4456 w terminie do 5 września 2011 roku. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z akceptacją projektu umowy (dostępny na stronie internetowej: www.gostyn.pl w zakładce „Ogłoszenia”), stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz poniższych warunków:
1. Wydzierżawiający nakłada na Dzierżawcę obowiązek:
a) zmodernizowania istniejącej części hotelowej poprzez ich przebudowę i remont celem podniesienia standardu pokoi hotelowych do poziomu właściwego dla pokoi w hotelach tzw. „trzygwiazdkowych”,
b) zmodernizowania istniejącej części restauracyjnej wraz z zapleczem kuchennym,
c) zmodernizowania pozostałych pomieszczeń i innych części dzierżawionej nieruchomości,
d) rozbudowy obiektu poprzez zwiększenie liczby miejsc noclegowych o ok. 40 miejsc w standardzie wymienionym w podpunkcie a), a także stworzenie sali konferencyjnej właściwej dla organizacji szkoleń dla co najmniej 50 osób. Łącznie rozbudowana powierzchnia użytkowa ma wynosić ok. 1 450 m2.
2. Dzierżawca ma obowiązek przedłożyć Wydzierżawiającemu do akceptacji koncepcję modernizacji i rozbudowy obiektu, w zakresie, o którym mowa w ust. 1, najpóźniej do 30 czerwca 2012 roku. Koncepcja musi spełniać wymogi techniczno – architektoniczne dla tego typu obiektów. Wydzierżawiający w terminie 30 dni od dnia złożenia ww. koncepcji ma prawo wnieść uwagi co do zaproponowanych rozwiązań i oczekiwać ich uwzględnienia przez Dzierżawcę w terminie 30 dni od terminu ich wniesienia lub zaakceptować koncepcję bez uwag.
3. Jeśli Dzierżawca nie przedstawi koncepcji, o której mowa w ust. 2, w wymaganym terminie, Wydzierżawiający może przedłużyć termin do jej przedstawienia do 30 września 2012 roku. W takim przypadku Dzierżawca zobowiązany będzie do płacenia Wydzierżawiającemu miesięcznego czynszu w podwójnej wysokości w stosunku do dotychczas płaconego co miesiąc czynszu, począwszy od dnia 1 lipca 2012 roku.
4. W przypadku nieprzedstawienia koncepcji w terminie wymienionym w ust. 3, Wydzierżawiający będzie miał prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia.
5. Jeśli Dzierżawca nie uzyska od Wydzierżawiającego akceptacji koncepcji do 30 listopada 2012 roku, umowa dzierżawy ulega rozwiązaniu z dniem 1 grudnia 2012 roku.
6. Oddanie do użytku zmodernizowanego i rozbudowanego obiektu, opartego na zaakceptowanej przez Wydzierżawiającego koncepcji, winno nastąpić najpóźniej do 30 czerwca 2015 roku. Nieuzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nałożeniem kary finansowej na Dzierżawcę w wysokości trzykrotnego rocznego czynszu za wynajęcie przedmiotowej nieruchomości. W takim przypadku Wydzierżawiający będzie miał także prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia.
7. Nakłady powstałe w wyniku rozbudowy i modernizacji obiektu nie podlegają rozliczeniu w czynszu i po zakończeniu umowy stanowią własność Wydzierżawiającego. Szczegółowe zagadnienia związane z nakładami zostaną uregulowane w umowie dzierżawy.
8. Przed przystąpieniem do przetargu jego uczestnicy są zobowiązani okazać Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości w przypadku osób fizycznych lub dowód osobisty wraz z dokumentem potwierdzającym zdolność do reprezentacji w przypadku osób prawnych.
9. Jeżeli osoba ustalona jako Dzierżawca nie przystąpi do zawarcia umowy dzierżawy, wówczas wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
10. Wylicytowany czynsz zostanie powiększony o podatek VAT. Czynsz będzie waloryzowany na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym waloryzację, ogłaszanym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na początku danego roku.
11. Dzierżawca będzie płacił podatek od nieruchomości.

II. Nieruchomość jest w użyczeniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyniu, nie wykazuje żadnych obciążeń i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
III. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnej przyczyny.
IV. Oględziny przedmiotu dzierżawy można dokonywać po uzgodnieniu z przedstawicielem Wydzierżawiającego - tel. 65 5758900 lub 65 5758901.
V. Projekt umowy dzierżawy oraz szczegółowe informacje dostępne są w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gostyniu, ul. Starogostyńska 9 a, tel. 65 5758900 lub 65 5758901 oraz na stronie internetowej www.gostyn.pl w zakładce „Ogłoszenia”.

http://www.gostyn.pl/Przetarg_na_dzierzawe_na_okres_20_lat_-_ul__Sportowa_1.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl