Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

06 października 2011

Przetarg na dzierżawę nieruchomości przy ul. Sportowa 1

BURMISTRZ GOSTYNIA
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 4 lat

nieruchomości zabudowanej budynkiem hotelowo - restauracyjnym, usytuowanym przy ul. Sportowej 1 w Gostyniu. Budynek składa się z części restauracyjnej (pow. 561,41 m2), części hotelowej (pow. 708,35 m2), części rekreacyjnej – odnowa biologiczna (pow. 60,90 m2), części administracyjnej (pow. 28,68 m2), posadowiony na działkach: nr 8/2, o pow. 0,2105 ha, nr 8/3, o pow. 0,0625 ha, zapisanych w KW PO1Y/00010695/1. Nieruchomość zabudowana budynkiem składającym się z dwóch brył o rzucie prostokątnym, przecinających się. Budynek murowany, niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny z dachem płaskim, wyposażony w instalację: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, gazowej, elektrycznej, centralnej ciepłej wody, centralnego ogrzewania z własnej kotłowni. Nieruchomość znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie terenów rekreacyjno – sportowych. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym mpzp. W studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Gostyń teren zakwalifikowano jako strefa rekreacyjno – sportowa, uzupełniona terenami zieleni dostępnej, urządzonej.

Czynsz wywoławczy:
13.452,00 zł za miesiąc (netto)

Przetarg odbędzie się w dniu 20 października 2011 roku o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (salka narad – piwnica).
Zainteresowani dzierżawą są zobowiązani do zapoznania się z nieruchomością poprzez dokonanie jej oględzin. Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
Wadium w wysokości 5 000,00 zł należy wpłacić na konto: BZWBK o/Gostyń nr 72 1090 1258 0000 0000 2501 4456 w terminie do dnia 19 października 2011 roku.
Przed przystąpieniem do przetargu jego uczestnicy są zobowiązani okazać Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości w przypadku osób fizycznych lub dowód osobisty wraz z dokumentem potwierdzającym zdolność do reprezentacji w przypadku osób prawnych.
Jeżeli osoba ustalona jako Dzierżawca nie przystąpi do zawarcia umowy dzierżawy, wówczas wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wylicytowany czynsz zostanie powiększony o podatek VAT. Czynsz będzie waloryzowany na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym waloryzację, ogłaszanym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na początku danego roku. Dzierżawca będzie płacił podatek od nieruchomości.
Nieruchomość jest w użyczeniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyniu, nie wykazuje żadnych obciążeń i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań. W części hotelowej znajduje sie lokal mieszkalny o powierzchni 40,48 m2, który nie będzie objęty umową dzierżawy. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnej przyczyny. Oględziny przedmiotu dzierżawy można dokonywać po uzgodnieniu z przedstawicielem Wydzierżawiającego - tel. 655758900 lub 655758901. Projekt umowy dzierżawy oraz szczegółowe informacje dostępne są w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gostyniu, ul. Starogostyńska 9 a, tel. 655758900 lub 655758901 oraz tutaj.
 

http://www.gostyn.pl/Przetarg_na_dzierzawe_nieruchomosci_przy_ul__Sportowa_1.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl