Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

28 lutego 2014

Przetarg na dzierżawę nieruchomości rolnej - Kunowo

BURMISTRZ GOSTYNIA
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej
położonej w Kunowie

 

I.    Przedmiot dzierżawy
1.    Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość oznaczona jako działki: nr 496/13 (RVI), nr 496/14 (RVI) i nr 496/7 (RIVb, Lz, RIVa, RV, N) o łącznej powierzchni 4,4940 ha, położona w Kunowie, zapisana w księdze wieczystej KW nr PO1Y/00033186/7, która ma być wykorzystywana jako grunt rolny.
2.    W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dz. nr 496/7 przeznaczona jest pod: tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny komunikacji wewnętrznej (ciąg pieszo – jezdny), tereny upraw polowych i tereny lasów natomiast działki nr 496/13 i 496/14 przeznaczone są pod tereny upraw polowych.
3.    Roczny czynsz wywoławczy wynosi: 653,31 zł (co stanowi równowartość wartości 9,43 q żyta)
4.    Wysokość postąpienia w licytacji wynosi 33,00 zł.
5.    Wylicytowana kwota jest zwolniona z podatku VAT.
II.    Czas i miejsce przetargu
Przetarg odbędzie się w dniu 12.03.2014 r. o godzinie 12.20 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (salka narad – piwnica).
III.    Wadium
1.    Wysokość wadium wynosi 326,66 zł
2.    Wadium, należy wpłacić najpóźniej do dnia 10.03.2014 r. na konto Urzędu Miejskiego w Gostyniu: Bank Zachodni WBK S.A. O/Gostyń 72 1090 1258 0000 0000 2501 4456 z dopiskiem „wadium – przetarg Kunowo”
IV.    Okres dzierżawy
Umowa dzierżawy obowiązywać będzie od dnia podpisania umowy na czas nieoznaczony.
V.    Informacje ogólne dotyczące przetargu
1.    Wadium osoby wygrywającej przetarg nie podlega zwrotowi, ponieważ jest zaliczane na poczet ustalonego w przetargu czynszu.
2.    Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych po zakończeniu przetargu na rachunki wskazane przez uczestników przetargu.
3.    W przypadku odstąpienia uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy, wpłacone przez tę osobę wadium nie podlega zwrotowi, a nieruchomość może być oddana w dzierżawę kolejnemu licytantowi (za jego zgodą) za maksymalną stawkę osiągniętą w przetargu lub jest ponownie wystawiana na przetarg.
VI.    Postanowienia końcowe
1.    Uczestnicy przetargu powinni zgłosić się na przetarg z dowodem tożsamości, dowodem wpłaty wadium oraz pisemnymi oświadczeniami i dokumentami o których mowa w  punkcie IV pkt. 2 „Regulaminu przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących zasób Gminy Gostyń.”
2.    Z „Regulaminem przetargów (…)” oraz szczegółowymi zapisami przyszłej umowy można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gostyniu w zakładce „ogłoszenia” lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ulicy Wrocławskiej nr 256, pokój nr 3 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
3.    Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:
Justyna Sarbinowska, tel. 65 575 21 20, jsarbinowska@um.gostyn.pl
Danuta Zbieralska, tel. 65 572 21 17, dzbieralska@um.gostyn.pl
 

http://www.gostyn.pl/Przetarg_na_dzierzawe_nieruchomosci_rolnej_-_Kunowo.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl