Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

18 września 2012

Przetarg na dzierżawę nieruchomości w Sikorzynie

BURMISTRZ GOSTYNIA
ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w Sikorzynie oznaczonej jako działka nr 107, o powierzchni 1,2900 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1Y/00022485/3.
Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod tereny rozwoju zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi i nieuciążliwą działalnością gospodarczą. Nieruchomość należy użytkować rolniczo. Nieruchomość nie wykazuje żadnych obciążeń.

Przetarg dotyczy dzierżawy do dnia 31 sierpnia 2013 r.
Roczny czynsz wywoławczy wynosi:
382,77 zł (co stanowi równowartość wartości 5,16q żyta)
Wadium: 100,00 zł
Wylicytowany czynsz zostanie powiększony o podatek rolny


Przetarg odbędzie się 3 października 2012 r. o godz. 1140 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ulicy Wrocławskiej 256 (salka posiedzeń – piwnica).

Wadium należy wpłacić do dnia 1 października 2012 r. na konto Bank Zachodni WBK o/Gostyń  nr 72 1090 1258 0000 0000 2501 4456
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy wadium przepada.
Zastrzega się możliwość odwołania ogłoszonego przetargu bez podania przyczyny oraz prawo rozwiązania umowy dzierżawy, w każdym czasie w przypadku, gdy nieruchomość stanie się gminie niezbędna w związku z koniecznością realizacji zadań publicznych gminy oraz w przypadku sprzedaży.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ulicy Wrocławskiej 256, pokój nr 3 (tel. 65 575 21 17).
 

http://www.gostyn.pl/Przetarg_na_dzierzawe_nieruchomosci_w_Sikorzynie.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl