Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

10 kwietnia 2014

Przetarg na dzierżawę nieruchomości w Stężycy

BURMISTRZ GOSTYNIA
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej
położonej w Stężycy

 

I.    Przedmiot dzierżawy
1.    Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 2 o powierzchni 1,4800 ha (1,2300 ha – RV, 0,2500 ha - RVI), będąca własnością Gminy Gostyń, położona w Stężycy, zapisana w księdze wieczystej KW PO1Y/00022486/0. Nieruchomość należy użytkować rolniczo.
2.    Dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gostyń jako kierunek zagospodarowania wskazano grunty orne.
3.    Roczny czynsz wywoławczy wynosi: 153,80 zł (co stanowi równowartość wartości 2,22 q żyta)
4.    Minimalna wysokość postąpienia w licytacji wynosi 7,69 zł.
5.    Wylicytowana kwota jest zwolniona z podatku VAT.
II.    Czas i miejsce przetargu
Przetarg odbędzie się w dniu 30.04.2014 r. o godzinie 1200 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (salka narad – piwnica).
III.    Wadium
1.    Wysokość wadium wynosi 76,90 zł
2.    Wadium, należy wpłacić najpóźniej do dnia 28.04.2014 r. na konto Urzędu Miejskiego w Gostyniu: Bank Zachodni WBK S.A. O/Gostyń 72 1090 1258 0000 0000 2501 4456 z dopiskiem „wadium – przetarg Stężyca”
IV.    Okres dzierżawy
Umowa dzierżawy obowiązywać będzie od dnia podpisania umowy na czas nieoznaczony.
V.    Informacje ogólne dotyczące przetargu
1.    Wadium osoby wygrywającej przetarg nie podlega zwrotowi, ponieważ jest zaliczane na poczet ustalonego w przetargu czynszu.
2.    Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych po zakończeniu przetargu na rachunki wskazane przez uczestników przetargu.
3.    W przypadku odstąpienia uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy, wpłacone przez tę osobę wadium nie podlega zwrotowi, a nieruchomość może być oddana w dzierżawę kolejnemu licytantowi (za jego zgodą) za maksymalną stawkę osiągniętą w przetargu lub jest ponownie wystawiana na przetarg.
VI.    Postanowienia końcowe
1.    Uczestnicy przetargu powinni zgłosić się na przetarg z dowodem tożsamości, dowodem wpłaty wadium oraz pisemnymi oświadczeniami i dokumentami, o których mowa w punkcie IV pkt. 2 „Regulaminu przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących zasób Gminy Gostyń.”
2.    Z „Regulaminem przetargów (…)” oraz szczegółowymi zapisami przyszłej umowy można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gostyniu w zakładce „ogłoszenia” lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ulicy Wrocławskiej 256, pokój nr 3 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530
3.    Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:
Justyna Sarbinowska, tel. 65 575 21 20, jsarbinowska@um.gostyn.pl
Danuta Zbieralska, tel. 65 572 21 17, dzbieralska@um.gostyn.pl
 

https://www.gostyn.pl/Przetarg_na_dzierzawe_nieruchomosci_w_Stezycy_36088.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl